Dernek Tüzüğü

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

 • ADI : TRABZON İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİ İNSANİ YARDIM DERNEĞİ
 • KISA ADI : Trabzon İ.H.H.'dır
 • DERNEĞİN MERKEZİ : Trabzon'dur. Şubesi kurulmayacaktır

DERNEĞİN AMACI, BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANLARI:

Madde:2

DERNEĞİN AMACI

Nerede olursa olsun sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, tabii afet ve savaş gibi sebeplerden dolayı hastalanmış, yaralanmış, sakat kalmış, aç ya da açıkta kalmış bütün insanlara din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri hiçbir ayrım yapmaksızın gerekli insani yardımı ulaştırır. Milli ve Manevi değerlere bağlı bir toplum oluşması ve toplumda bu bilincin artması için her türlü eğitim öğretim çalışmaları yapar. İnsan hak ve hürriyetleri konusunda kişilerin farkındalığının artmasını sağlamaya çalışır. Doğal hayatın ve doğal dengenin korunması amacına yönelik çalışma yapar.

BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

I. Eğitim faaliyetlerinde bulunur.

 • İlgili mevzuat çerçevesinde yurt, dershane, kütüphane, kurs, enstitü, ilmi araştırma ve geliştirme merkezleri, etüt merkezleri vb. eğitim ve öğretim merkezleri kurar.
 • Yurt içindeki ve yurt dışındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere ve ilmi çalışmalarda bulunanlara maddi ve manevi yardımlarda bulunur.
 • Farklı ülkelerde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve dil eğitimi almak isteyen ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destek ve katkıda bulunur.
 • İhtiyaç sahiplerinin topluma kazandırılması yönünde eğitsel faaliyetlerde bulunur.
 • Başarılı öğrencileri ödüllendirir.
 • Milli ve Manevi değerler çerçevesinde eğitim öğretim çalışmaları yapar.

II. Sağlık faaliyetlerinde bulunur.

 • İlgili mevzuat çerçevesinde klinik, hastane, dispanser, doğum evi, gezici sağlık ekipleri vb. teşhis ve tedavi merkezleri kurar. Sağlık taraması yapar.
 • Sağlık yardımına ihtiyacı olanların; sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, doğal afet (deprem, yangın, sel, su baskını, heyelan vb.) ve savaş hallerinde, her türlü sağlık masraflarını karşılar.
 • Tedavileri devam ederken ölen kişilerin cenaze masraflarını karşılar.
 • Toplumu sağlık konusunda bilinçlendirici faaliyetlerde bulunur.
 • Sağlık yardımında bulunulan kişilerin morallerini yükseltmek için etkinlikler düzenler.

III. Sosyal Yardım faaliyetlerinde bulunur.

 • İlgili mevzuat çerçevesinde kreş, huzur evi, aş evi, misafirhane, barınma yerleri vb. sosyal yardım merkezleri kurar.
 • Kimsesizlere, dullara, yetimlere, öksüzlere, sokak çocuklarına, bakıma muhtaçlara, mağdurlara, yolda kalmışlara, kazazedelere maddi ve manevi yardımlarda bulunur.
 • Maddi imkânsızlıklar sebebiyle cenaze masraflarını karşılayamayan ailelere maddi yardımlarda bulunur.
 • İhtiyaç sahibi ailelere doğum, sünnet, düğün, nişan, asker uğurlama vb. önemli günlerde maddi ve manevi yardımlar da bulunur.
 • Sığınmacı, göçmen, mülteci ile doğal afetler neticesinde barınaksız kalan afetzedelere geçici ve kalıcı barınaklar veya konutlar inşa eder veya kiralar.
 • Fakirlik ve yoksulluğun giderilmesine yönelik özel-resmi kurum ve kuruluşların yanı sıra kamuoyunu da bilgilendirici faaliyetlerde bulunur.

IV. Doğal çevreyi korumaya yönelik faaliyetlerde bulunur.

 • Doğal hayatın korunmasına yönelik çalışmalarda bulunur.
 • İnsan varlığının devam etmesi için, gerekli olan doğal dengenin korunması amacıyla; her türlü canlı ve cansız varlıkların korunmasına yönelik çalışmalar yapar.
 • Çevre ve tabiat bilincini arttırmaya yönelik çalışmalarda bulunur.
 • Doğal afetlerin (sel, deprem, yangın, su baskını, heyelan vb.) önlenmesi amacıyla erozyonla mücadele, ağaçlandırma vb. faaliyetlerde bulunur.

V. Her türlü hak ve özgürlükler konusunda araştırma-geliştirme çalışmaları yapar.

 • İnsan hak ve hürriyetleri konusunda toplum bilincini artırmaya yönelik çalışmalarda bulunur.
 • İnsan hak ve hürriyetleri konusunda bilimsel araştırmalar yapar.
 • Mağdur olmuş kişilere avukat tutar, kendilerinin ve yakınlarının mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik maddi ve manevi yardımda bulunur.

VI.Dernek Tüzükteki Amaçları Gerçekleştirmek Üzere;

 • Dernek, amaçları doğrultusunda; her türlü sesli, görüntülü ve basılı yayınlarda bulunur. Her türlü eserin basım yayın ve dağıtımını yapar.
 • Dernek, amaçlarını kamuoyuna; her türlü sanal ortam faaliyeti, afiş, pankart, ilan, broşür, bülten, rapor, tanıtım katalogu, tanıtım malzemesi vb. bildiri ve her türlü tanıtım faaliyetiyle duyurur.
 • Dernek amaçları doğrultusunda; her türlü sergi, konferans, kongre, sempozyum, panel, seminer, basın toplantısı, basın bildirisi, bilgilendirme toplantıları, miting, yürüyüş, yemekli toplantı, çaylı toplantı, kermes, müzayede, spor müsabakaları, piknik, izcilik kampları, fuar, konser, çekiliş vb. etkinliklerde bulunur.
 • Dernek amaçları doğrultusunda; her türlü federasyon kurar, kurulmasına öncülük eder, kurulmuş olanlara üye olur.
 • Dernek, amaçları doğrultusunda; kooperatifler, vakıflar ve iktisadi işletmeler kurar ve işletir.
 • Dernek, amaçları doğrultusunda; bilimsel toplantılar düzenler, bilimsel araştırma, geliştirme ve uygulama merkezleri kurar ve işletir.
 • Dernek, amaçları doğrultusunda; yazılı ve görsel medya programları hazırlar veya yayınlar.
 • Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için; her türlü sanal ortam faaliyeti (Web sayfası, gruplar…..) yaptırır.
 • Dernek amaçlarını gerçekleştirmek maksadıyla yardım toplama kampanyaları düzenler.

VII. Dernek 2. maddedeki amaçlarını ilgili mevzuatlar çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirir.

 • Dernek 2. maddedeki amaçları bizzat kendi gerçekleştirir.
 • Dernek 2. maddedeki amaçları gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında kamu kurum ve kuruluşları, kamu idareleri, yerel yönetimler, vakıflar, dernekler, federasyonlar, konfederasyonlar, özel ve resmi kurum ve kuruluşlar vb. ile hayırsever vatandaşlarla iş birliği yapar.
 • Dernek 2, maddedeki amaçları gerçekleştirmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ülkeleri nezdinde kurulu bulunan ilgili kurum ve kuruluşlara üye olur. Bu Kurum ve Kuruluşlarla, Yurt içinde ve Yurt dışında her türlü iş birliği yapar.

DERNEĞİN FAALİYET ALANI

Sosyal alanda faaliyet gösterir.

Madde:3

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Dernek Başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok 30(otuz) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazılı ile başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

I. Sona Ermesi

 • Kendiliğinden: Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin, dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.
 • Çıkma İle: Her üye yazılı olarak dernek yetkili merciine bildirmek kaydıyla, dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir.
 • Çıkarılma İle:
 • Genel Kurul toplantısına mazeret belirtmeden üst üste iki defa katılmayan,
 • Dernek amacına aykırı faaliyette bulunan,
 • Birlik ve beraberliği bozucu hareketlerde bulunan,
 • Dernek faaliyetlerini güçleştirici ve engelleyici davranışlarda bulunan,
 • Üyelik aidatını iki yıl üst üste ödemeyenler, üyelikten çıkarılır.

II. Kapsamı

 • Üyelerin Hakları

Her üyenin, derneğin faaliyetlerinde ve icra organlarında görev yapma hakkı vardır. 
Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanır.

 • Üyelerin Yükümlülükleri

Üye, derneğin; düzenine uymak, sadakat göstermek, amacına uygun davranmak, amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. 
Üye, Yönetim kurulunca belirlenen üyelik aidatını ödemekle yükümlüdür.

DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 • Genel kurul
 • Yönetim kurulu
 • Denetim kurulu

Madde:4

I. Genel Kurul

A) Oluşumu

Derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

B) Görev ve Yetkileri

 • Dernek organlarının seçilmesi,
 • Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 • Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,
 • Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 • Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
 • Derneğin Uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 • Gerek gördüğü hallerde Şube açılmasına veya kapatılmasına karar verir.
 • Başka bir derneğin kurucusu ya da üyesi olmaya karar verilmesi.
 • Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi
 • Dernek faaliyetleri konusunda genel politikaları belirler.
 • Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda, yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • Derneğin feshedilmesi,

C) Toplantı ve Karar Nisabı

 • Olağan toplantısını her iki yılda bir Ocak ayı içerisinde yapar.
 • Olağan üstü toplantılarını; Genel Kurul, Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin 1/5 yazılı baş vurusu üzerine yapar.
 • Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
 • Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

TOPLANTI USULÜ

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyeleri biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzer bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul gündemdeki konuların görüşülerek karar bağlanması ile sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan karalar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirme yapılması halinde, bu madde yönetim kuruluna verilen görevler ve kişiler tarafından yerine getirilir.

ÇAĞRI USULÜ

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunana üyeler, en az beş gün önceden, günü saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

II. Yönetim Kurulu

A - Oluşumu

Yönetim kurulu, Yedi asıl ve Yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye'yi belirler. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

B - Görev ve Yetkileri

 • Genel kurulu olağan ve olağan üstü toplantıya çağırır.
 • Yönetim Kurulu, Genel Kurulun sekretaryasını yürütür.
 • Genel kurul adına derneğin amaçlarını gerçekleştirmek maksadıyla gerekli bütün çalışmaları yapar.
 • Dernek genel kurulunun vermiş olduğu bütün görevleri yerine getirir.
 • Derneği temsil ve ilzam eder,
 • Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 • Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

C- Yönetim Toplanması

Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde toplanır. Toplantıya çağrı başkan tarafından, olmadığı zamanlarda yardımcısı tarafından yapılır. Gündemi hazırlamak genel sekreterin görevidir. Yönetim kurulu iki üyesinin isteği ve çoğunluk onayı ile gündemde değişiklik yapılabilir. İzinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç ve yılda toplam 6 defa toplantıya katılmayan üyenin merkez yönetim kurulu üyeliği sıfatı düşer.

III. Denetim Kurulu

A– Oluşumu

 • Denetleme kurulu, genel kurulca seçilir.
 • Denetleme kurulu üyeleri,3(üç) Asil 3(üç) yedek üyeden teşekkül eder.
 • Denetleme kurulu üyeleri, iki yıllığına seçilir.

B- Görevleri ve Yetkileri

 • Dernek kendi imkânları ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun ilgili maddelerine göre iç denetim fonksiyonunu yürütür.
 • Denetleme kurulu, denetleme görevini bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
 • Denetleme kurulu, gerek görüldüğü hallerde dışardan bağımsız denetçilere dernek işlemlerini denetlettirir.

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde:5

 • Giriş aidatları 10 YTL (On Türk Lirasıdır)
 • Üye aidatları
 • Dernekçe yapılan faaliyetlerden sağlanan gelirler.
 • Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
 • Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak yardım ve bağışlar.
 • Yardım Toplama Yasası çerçevesinde sağlanacak yardımlar.
 • Diğer gelirler,
 • Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler fonlarından sağlanacak yardım ve bağışlar.

ÜYE AİDATI

Madde:6

 • Üye aidatı yıllık 120,00 TL (Yüz yirmi Türk Lirasıdır)
 • Üye aidatı genel kurul tarafından yeniden belirlenir.

DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER

İlgili mevzuatın zorunlu kıldığı defterler tutulur.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde:7

Derneğin İç Denetimi

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların,dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi,yönetim yerleri,müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde:8

Dernek tüzüğü, ancak dernek genel kurul toplantısına katılan üyelerin 2/3 oranı ile değiştirilebilir. Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde:9

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZÜKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Madde:10

Dernek tüzüğünde açıklık bulunmayan durumlarda, Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve yürürlükteki diğer ilgili hükümler uygulanır. Derneğin organları yasaların verdiği yetkileri kullanarak her durumda Derneğin yönetimini ve işlerin yürümesini sağlar

DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE ŞEKLİ

Madde:11

Genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü' dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye işlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi on yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlere dernek adında "TASFİYE HALİNDE TRABZON İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİ İNSANİ YARDIM DERNEĞİ" ibaresi kullanır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, " İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİ İNSANİ YARDIM VAKFI" na devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayandırılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

DERNEĞİN LOGOSU

Madde:12

Ortasındaki yatay çizgi tarafından ikiye bölünmüş bir dairenin üst yarısında açıklığı üste bakan, alt yarısında açıklığı aşağı bakan iki eğri çizgi mevcut. Yine dikey olarak daireyi ikiye bölen çizginin sağ yarısında açıklığı sola bakan, sol yarısında açıklığı sağa bakan iki eğri çizgi mevcut. Bu dikey çizgiler dairenin içinde yer alıyor ve başlangıç ve bitiş noktaları ortadaki dikey çizginin başlangıç ve bitiş noktası ile birleşiyor. Bu çizgilerle daire 16 parçaya bölünmüş durumda. Dairenin sağ alt çeyreklik kısmında sol tarafa bakan güvercin bulunmakta. Dairenin dışını sağdan ve soldan üst kısmı açık kalacak şekilde çevreleyen iki zeytin dalı mevcut. Zeytin dalları peş peşe 6 ayrı noktasından sağlı sollu çıkan 6 çift yaprak ve ucu tek yapraklı olacak şekilde düzenlenmiş. Dairenin dış alt kısmında zeytin dallarının yapraksız kısmı açıklığı alta bakan ters 'V' harfi oluşturacak şekilde birleşmiştir. Dairenin dış üst kısmında büyük harflerle İ.H.H., dış alt kısmında büyük harflerle TRABZON yazıyor. Tüm bu şekil dıştan kalın bir parantezle çevrelenmiş durumda.

Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği © 2017. Tüm Hakları Saklıdır.